Zarejestruj się jako

Kupujący - podmiot zainteresowany zakupem usług.

Partner (Sprzedający) - podmiot świadczący usługi za pośrednictwem portalu.

Osoba fizyczna
Firma
Firma
Nierejestrowana działalność
Wymagane, jeżeli posiadasz
min. 8 znaków, w tym przynajmniej:
  • 1 wielka litera
  • 1 mała litera
  • 1 znak specjalny
  • 1 cyfra

Regulamin

W związku z przepisami o ochronie danych osobowych informujemy kto i na jakich zasadach będzie administrować Twoimi danymi: Polityka prywatności cyber_Folks S.A.

cyber_Folks S.A. mając na uwadze obowiązek wyrażony w art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 118 z późn. zm.), niniejszym oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu Załącznika I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.).

* Pola wymagane