Regulamin akcji promocyjnej "Zerowa Prowizja"

Data publikacji:

Regulamin akcji promocyjnej "Zerowa Prowizja"

 1. Postanowienia ogólne

 

 1. Organizatorem akcji promocyjnej „Zerowa Prowizja” (dalej jako: Akcja promocyjna) jest cyber_Folks S.A., spółka z siedzibą w Poznaniu (61-569) przy ul. Wierzbięcice 1B, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000685595, REGON 367731587, NIP 7792467259, kapitał zakładowy: 283.600,00 złotych w całości wpłacony (dalej jako: Administrator), który jest operatorem serwisu dostępnego pod adresem https://partners.cyberfolks.pl (dalej jako: _Partners).
 2. Celem akcji promocyjnej jest zachęcenie Partnerów do oferowania swoich usług w ramach _Partners oraz pozyskanie informacji zwrotnej na temat działania usługi.
 3. Udział w Akcji promocyjnej odbywa się na zasadach niniejszego Regulaminu akcji promocyjnej „Zerowa Prowizja” (dalej jako: Regulamin).
 4. Terminy pisane wielką literą, niezdefiniowane w niniejszym Regulaminie mają znaczenie określone w Regulaminie _Partners oraz Regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną cyber_Folks S.A.

 

 

 1. Warunki i zasady uczestnictwa w Akcji promocyjnej

 

 1. W Akcji promocyjnej bierze udział każdy Użytkownik będący Partnerem (dalej jako: Uczestnik).
 2. Udział w Akcji promocyjnej nie wymaga po stronie Uczestnika dodatkowych działań.
 3. Na czas trwania Akcji promocyjnej Administrator zawiesza pobieranie prowizji od transakcji dokonanych w ramach _Partners.

 

 1. Czas trwania Akcji promocyjnej

 

 1. Akcja promocyjna obowiązuje od dnia 01.07.2024 roku do dnia 30.09.2024 roku (dalej: „Okres promocji”).
 2. Administrator może zdecydować o przedłużeniu bądź o skróceniu Okresu promocji. W przypadku skrócenia Okresu promocji Uczestnicy zostaną o tym poinformowani.

 

 

 1. Reklamacje

 

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące niniejszej Akcji promocyjnej należy składać w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą reklamacji na adres: reklamacje_partners@cyberfolks.pl lub w formie pisemnej na adres Administratora podany w pkt. 1 Regulaminu.
 2. W celu ułatwienia rozpatrzenia reklamacji powinna ona określać: firmę oraz adres e-mail Użytkownika, a także szczegółowy opis i powód reklamacji.
 3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.

 

 

 1. Postanowienia Końcowe

 

 1. Akcja promocyjna nie łączy się z innymi promocjami, upustami, rabatami, programami, obniżkami, akcjami promocyjnymi.
 2. W sprawach dotyczących Akcji Promocyjnej należy kontaktować się pod adres e-mail: sprzedaz_partners@cyberfolks.pl.
 3. Administrator uprawniony jest do zmiany niniejszego Regulaminu w trakcie trwania Akcji promocyjnej, w szczególności w przypadku:
  1. zmiany przepisów prawa w zakresie prowadzonej przez niego działalności, skutkującej koniecznością zmiany regulaminu celem dostosowania go do obowiązujących przepisów;
  2. poprawy przez Administratora poziomu bezpieczeństwa lub poziomu ochrony danych osobowych;
  3. zmiany Regulaminu _Partners oraz Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną cyber_Folks S.A.;
  4. z zastrzeżeniem, że zmiana warunków Regulaminu pozostanie bez wpływu na prawa nabyte przez Uczestników przed wejściem w życie zmian w Regulaminie.
 4. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Administratora, który nie może być krótszy niż 30 dni od momentu udostępnienia w _Partners zmienionej treści Regulaminu.
 5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają postanowienia Regulaminu _Partners, jego postanowienia stosuje się odpowiednio.

 

Archiwum regulaminów:

Regulamin akcji promocyjnej "Zerowa Prowizja" [obowiązujący od 01.12.2023 do 30.06.2024]